VEVŐ TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

https://www.glasweld.hu   http://www.glasweld.hu   https://www.glassmechanix.hu   http://www.glassmechanix.hu  https://www.glassmechanix.eu  http://www.glassmechanix.eu   https://www.windshieldrepair.eu   https://www.windshielrdepair.eu   http://www.gtglass.eu    https://www.gtglass.eu  http://www.deltakits.eu   https://www.deltakits.eu  

 1. Összefoglaló

A Best-Online Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a weboldalai működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint kezelünk. Rendszerüzenetet külön hozzájárulás nélkül is küldhetünk, DM levelet azonban kizárólag csak hozzájárulással. Adatait a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek csak hozzájárulással adjuk át. Személyes adatairól felvilágosítást, illetve azoknak törlését az office@windshieldrepair.eu.hu címen, illetve https://www.windshieldrepair.eu/kapcsolat címen, írásban kérheti.

 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Best-Online Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1066 Budapest, Rózsa u. 55
Az adatkezelő e-mail címe: info@best-online.eu 
Az adatkezelő telefonszáma: +36303551000
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-896157

Az adatkezelő adószáma: 14264177-2-42
Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-55869/2012.

 

 1. Az adatvédelmi szabályzat célja

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a a Best-Online Kft. (székhely: 1066 Budapest, Rózsa utca 55; cégjegyzékszám: 01-09-896157; telefonszám: +36 303551000; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 14264177-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse. Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Adatkezelő fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melynek hatálybalépéséről Adatkező a Felhasználókat tájékoztatja, az érintetteknek a honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat az Adatkezelő által biztosított módon. Jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített elvek, eljárások megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletének („Rendelet”).

 1. A kezelt személyes adatok köre, ideje, célja

Érintett szolgáltatást megrendelni regisztráció, illetve bejelentkezés során tud Adatkezelő weboldalán. Az adatközlés önkéntes, Érintett nem köteles megadni személyes adatait, azonban azok hiányában egyes esetekben (például magánszemélyként történő rendelés esetén) nem tudja megrendelni a cégünk által nyújtott szolgáltatásokat.
Érintett beleegyezésével megadott adatkezelés célja: szolgáltatásnyújtás, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a szerződések létrejöttének bizonyítása valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. számla kiállítása). A kötelező adatkezelés körében az Adatkezelő eleget tesz a jogszabályok által megkívánt egyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek, a jogszabályok által meghatározott ideig azon adatok körére vonatkozóan, amelyet a hatályos jogszabályok számára kötelezően előírnak. Adatkezelő a megadott adatok valódiságáért nem vállal felelősséget.

Technikai adatok
A Honlap használata során Adatkezelő technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Érintett személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.
A technikai adatokat Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció, szolgáltatás vásárlásának alkalmával megadott adatok és kezelésük
A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: belépési azonosító, jelszó, teljes név, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), ország, megye, telefonszám, saját e-mail cím, cég esetén adószám vagy uniós adószám.
Az adatok megadását követően Adatkezelő e-mailben értesíti Érintettet a regisztráció sikerességéről.
Érintett a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat, megjegyzéseket is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
Adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció során Érintett által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve Érintett által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, rendszerüzeneteket.
Az adatkezelés célja: vásárlás, megrendelés és fizetés dokumentálása; pénzügyi bizonylat kiállítása; szolgáltatói teljesítés; az adott szolgáltatást érintő változások közlése, emlékeztető küldése (pl. fizetési emlékeztető, egyéb, a szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen technikai információk kérése).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás (számviteli törvény).
Az adatkezelés időtartama: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év, egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Webáruház szolgáltatás
Szolgáltató a Honlapon webshop szolgáltatásokra, termékek megrendelésére biztosít lehetőséget. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett technikai adatokat, valamint a megrendelés során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.
Felhasználó a rendelés feladása során nem kötelező jelleggel további adatokat (megjegyzéseket) is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
Az adatkezelés célja: vásárlás, megrendelés és fizetés dokumentálása; pénzügyi bizonylat kiállítása; szolgáltatói teljesítés; az adott szolgáltatást érintő változások közlése, emlékeztető küldése (pl. fizetési emlékeztető, egyéb, a szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen technikai információk kérése).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás (számviteli törvény).
Az adatkezelés időtartama: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év, egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Hírlevélre történő feliratkozása során megadott adatok és kezelésük:


Adatkezelő hírlevelet csak a hírlevelekre feliratkozó adatgazdáknak küld. A hírlevélről elektronikusan és hagyományos postai levelezés útján is le lehet iratkozni. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatbázis az UNAS.HU szervere tárolja.


E-mail címekre küldött, nem szolgáltatáshoz köthető, érdeklődő e-mail kapcsán tárolt adatok és kezelésük
Kezelt adatok: e-mail cím, név, telefonszám, amennyiben a levélíró ezt is közölte.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Egyéb adatkezelés
Ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetikAdatkezelőt. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. A személyes adatok tárolása, védelme, hozzáférés az adatokhoz

Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelő UNAS.HU székhelyén, saját szerverein. A papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő elzárva tartja, biztosítva ezzel, hogy csak az arra jogosult kapjon hozzáférést. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő vezetője és munkatársai jogosultak megismerni. Jelen tájékoztatóban írtak szerint egyes adatok továbbításra kerülnek adatfeldolgozók és más adatkezelők részére (pl.: könyvelő), a jelen tájékoztatóban írt célok megvalósítása érdekében.
A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen. Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok körét, az esetleges adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa Érintett által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Adatkezelő honlapját kiszolgáló szerverek az Unas Online Kft.-nél 9400 Sopron Major Köz 2 I/5 (unas.hu) találhatók. Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Adatvédelmi incidens
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Érintettetés a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.
Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a Rendelet 33. cikk (1) bekezdésében említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 • Érintettek jogai
 • Hozzáférési jog
 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Adatkezelés korlátozásához való jog
 • Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Best-Online Kft. 1066 Budapest, Teréz Krt 6 II/4
E-mail: office@windshieldrepair.eu
Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.
Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Érintett a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.
Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve Érintett tiltakozása esetén az adatkezelés ellen, valamint ha Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra.
Érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.
Érintett a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is.
Érintett tájékoztatását Adatkezelő csak az Infotv.-ben, illetve a Rendeletben meghatározott esetekben és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv., illetve a Rendelet mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.
Amennyiben Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. Cookie-szabályzat

Weboldalainkon cookie-kat használunk. Személy szerint nem tudunk és nem is akarunk az ezekben tárolt információk alapján beazonosítani, mindössze arra használjuk, hogy tudjuk, járt-e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaink érdekelhetik leginkább. Lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben lehet, hogy honlapunk nem minden szolgáltatását tudja majd használni.

 1. Mik azok a cookie-k (sütik)?
  Az adott honlap a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk azonosításra.
 2. Mire használjuk a cookie-kat?
  honlapunk a cookie-k segítségével tartja nyilván
  a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat
  a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja
  válaszolt-e már valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívünkre
  beleegyezett-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon
  milyen termékeket tett a bevásárlókosarába
  a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi weboldalunk és szolgáltatásaink fejlesztését
  Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.
  Honlapunk a következő cookie-t használhatja:
  Átmeneti, a működéshez szigorúan szükséges cookie-k: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
  A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Harmadik féltől kapott cookie-k:
– Google Analytics
_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, ennek alapján javítani tudjuk a használhatóságot. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

– Facebook.com
datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. Facebook remarketing kód segítségével a felhasználó számára Adatkezelő különböző promóciókat jelenít meg. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

– Twitter.com
__utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id; k; original_referer: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Twitter közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
– accounts.google.com
GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

– Google Adwords
NID és SID cookie-k: A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. Honlap felhasználóinak lehetősége van letiltani ezeket a cookie-kat. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

Weboldalunk LuckyOrange valamint Inspectlet és Smartlook szolgáltatást is felhasznál, mely a látogatók viselkedésének és böngészési szokásának megismerésére használt szoftver, ezáltal jobb felhasználói élményt nyújthatunk látogatóinknak. Bővebb információért kérjük, látogasson el a http://www.luckyorange.com, https://www.inspectlet.com, https://www.smartlook.com weboldalra.

A Honlap remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és Facebook, internetes webhelyeiken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a szolgáltatók cookie-kat használnak. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

Látogatottság elemzés: A felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket Honlapunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó semmilyen olyan adattal nem kapcsoljuk össze, amely nem arra irányul, hogy a megrendelő Szolgáltatóval kapcsolatban maradhasson.

 1. Ha többet szeretne megtudni a témában,számos cikk hozzáférhető az interneten, például a http://www.allaboutcookies.orgoldal magyar nyelven pedig https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2010/10/cookie-es-adatvedelem-felhasznalok-nyomokovetese-az-interneten/

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálja. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő akkor is köteles a jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben a jelen tájékoztatót az Adatkezelő megfelelően módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen tájékoztató hatályos 2018. május 16. napjától kezdődően.
Kelt: Budapest, 2018. május 15.

A Vásárló a weboldal használatával, illetve az azon keresztül való rendelés leadással (ráutaló magatartás) elfogadja a mindenkor hatályos Általános Szerződéses Feltételeket.
Mely létrejött, egyrészről a 
Best-Online Kft. 1066 Budapest, Teréz Krt 6 Adószám: 14264177-2-42 Képviselő: Briák Pál, ügyvezető mint cégvezető, másrészről a(z)
A weboldalát használó regisztrált Partner (Cég, Egyéni vállalkozó) mint Vásárló - a továbbiakban Vásárló vagy Felhasználó 
- közösen mint Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi pontokban részletezett feltételek szerint.

1. Közérdekű adatok

1.1 Az Üzemeltető és Tárhely-szolgáltató adatai

Név: UNAS Online Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I. em. 15.
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 08 09 015594
Adószám: 14114113-2-08
Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: unas@unas.hu

1.2. Szolgáltató adatai:
Név: Best-Online Kft
Székhely: 1066 Budapest, Teréz Krt 6.
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 896157
Adószám:14264177-2-42
Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: briakpal@gmail.com

2. Általános feltételek

2.1 Regisztráció: A vásárlás, valamint a Szolgáltatások igénybevételnek feltétele a regisztráció. A Felhasználó lehet, az a korlátlanul cselekvőképes, természetes és jogi személy, aki vagy amely szabályosan regisztrál, illetőleg a megrendelés előtt elfogadja a www.glasmechanix.hu internetes oldalra vonatkozó, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit, és megfelel a Egyedi Vásárlói Keretszerződésben támasztott feltételeknek. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti a regisztrálás, illetve a regisztrálás után végzett bármely cselekmény, amely a www.glassmechanix.hu  oldalon való részvételt jelenti. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti az is, amennyiben a Felhasználó regisztrálás nélkül, a megfelelő adatok megadásával árut rendel meg, a megrendelés előtt elfogadja az ÁSZF-et.  (ráutaló magatartás) Regisztrálni, a regisztráció menüpont segítségével lehet. A www.glassmechanix.hu adminisztrációja ellenőrzi a Felhasználó regisztrációját, és hiányos vagy hiteltelen adatok esetén visszautasítja azt. A www.glassmechanix.hu oldalon valós kereskedelmi ügyletek folynak, így a tagság feltétele minden kötelező rovat valósághű kitöltése. Az adatok arra szolgálnak, hogy létrejött vásárlás esetén, a Felhasználó azonosítható legyen a másik fél számára.

2.2 E-mail cím: Az e-mail címét a Felhasználó adhatja meg, mely a saját e-mail címe kell, hogy legyen. Az e-mail cím nem lehet ismert márka vagy kereskedelemben használatos univerzális gyűjtőfogalom, csak abban az esetben, ha a Felhasználó jogosult azt használni. Az e-mail nem lehet sértő vagy trágár szó. A www.glasmechanix.hu Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációk ellenőrzése során a fentieknek nem megfelelő e-mail címmel létrejött regisztrációkat törölje és erről a Felhasználót értesítse.

2.3 Garancia: A honlapunkon általában új termékek kerülnek feltüntetésre. Új termék esetén a garancia a PTK és kapcsolódó jogszabályok szerint érvényes.

2.4 A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a megrendelés leadása során. Amennyiben elvégezte a regisztrációt és adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

3. A Szolgáltatás használatának egyéb feltételei

3.1 Az Üzemeltető a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás által elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválja. A Felhasználó által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3.2 Kérjük a Felhasználót, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze az Üzemeltetőnek, ha a Szolgáltatás által elérhető valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználó a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: briakpal@gmail.com

 

3.3 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

4. A Szolgáltatás igénybevételének részletes leírása

4.1. Regisztráció: A kereskedő Weboldalán áruházat üzemeltet. A weboldal használatához a vásárlóként regisztrálni kell. A regisztrációval és a használattal (ráutaló magatartás) a Vásárló elfogadja a mindenkor hatályos ÁSZF szabályait.

4.2. A regisztrációt a Weboldalon lehet elindítani, alapadatok megadásával. Az adott felhasználó maga adja meg a felhasználónevét és a jelszavát.

4.3. A regisztrációt az Adminisztrátor a jogosultság ellenőrzése után engedélyezi.
Korábban regisztrált cégek új munkatársainak regisztrációjához (meglévő munkatársak regisztrációjának módosításához) a cégvezető hozzájárulása szükséges.

4.4. Korábban nem regisztrált cégek regisztrációja  Új regisztrációként lehetséges.

4.5. A kereskedő törekszik, hogy a Weboldal folyamatosan működjön, de a technikai és egyéb problémákból a Vásárlóál keletkező károkért felelőséget nem vállal, amely kizárás az elmaradt haszonra is vonatkozik.

4.6. A weboldalon kereskedő a vásárlónak bizalmas információkat (üzleti titok) ad át (termékek adatai, elérhetőség, árak), mely az adott Vvásárlóó számára érhető el felhasználónévvel és jelszóval védett módon. A Vásárló a felhasználóneve és jelszava kezeléséért felelős, azok jogosulatlan felhasználásból eredő károkat a Viszonteladó viseli!

4.7. A Weboldalon található adatok, képek és információk másolása (beleértve a hivatkozásként megadott másolást is) nem engedélyezett. A működés nem rendeltetésszerű használattal való szándékos megzavarása jogi következményekkel jár.

4.8. A kereskedő a weboldal működtetése közben szerzett adatokat harmadik félnek nem adhatja át (üzleti titok). Kivételt képeznek ez alól a gyártók számára kötelezően megadandó licenc végfelhasználói adatok, illetve az összesített adatok és riportok, amelyekben a Viszonteladóról semmiféle azonosító információ nem jelenik meg.

4.9. A Weboldalon található termékek adatait a kereskedő a gyártóktól kapott adatok alapján rendszerezi és jeleníti meg. Ennek ellenére előfordulhat téves adatközlés, amelyekért a kereskedő felelősséget nem vállal.

4.10. A webáruházban szereplő árak Nettó+Áfa formátumban vannak megjelenítve. A kereskedő az utánvételes szállítási múdot határozta meg általáos szállításnak, viszont ettől el lehet térni mindenkinek saját igénye szerint. Személyes átvételre nincs lehetőség! A Kereskedő fenntartja az árak változtatásának jogát.
Vásárló a webáruházban leadott rendeléseit, az adott termék státuszától függően tudja módosítani.
A kereskedő a weboldalon leadott rendelésről/foglalásairól a regisztráció alakalmával megadott mail címre visszaigazolást küld.

4.11. Az eladó a használat során felmerülő kérdéseket észrevételeket a honlapon található mail címre tudja elküldeni.

5. Megrendelés

5. 1. Felhasználó regisztrációval adhat le megrendelést. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása kötelező.

5.2. A megrendelésről automata visszaigazolást küldünk a megrendelés során megadott emailcímre. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot.

5.3. Adatbeviteli hibák kijavítása: a megrendelés leadása előtt a Rendelés elküldése nevű oldalon Felhasználó összesítve látja a megrendeléssel kapcsolatos összes adatot. Ezeket bármikor a rendelés folyamatában visszalépve tudja módosítani. A rendelés leadását követően emailben vagy telefonon módosíthatók a rendeléssel kapcsolatos adatok. Személyes adatait regisztráció és belépés után a személyes menüben módosíthatja.

5.4.Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt termékkel egyidejűleg a termék kiszállítását is megrendeli a Felhasználó, abban az esetben a termék kiszállításáért költség merülhet fel, melyet a Felhasználó köteles kiegyenlíteni. A kiszállítás pontos költségéről az Üzemeltető a Felhasználót a megrendelést megelőzően tájékoztatja, és a megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termék árán kívül köteles a kiszállítás díját is megfizetni abban az esetben, amikor a kiszállítást is megrendelte. Általános kiszállítási díjakról a Felhasználó a „rendelés” menüpont alatt előzetesen is tájékozódhat. A szállítás költségét a rendelés menüpont, a kosár összesített összege, és a számla is tartalmazza.

5.5. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

5.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés gombra kattintással kötelezettséget vállal a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére.

5.7. Megrendelés lemondása: Felhasználó a megrendelését mind írásban, mind pedig szóban, a rendelési szám megadásával akár az Üzemeltetőnél, akár pedig a Szolgáltatónál lemondhatja, ameddig az árut át nem veszi.

5.8. Panaszkezelés: A szolgáltatásnyújtást követően a Felhasználó a Szolgáltatóval a honlapon megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot az általa nyújtott termékértékesítéssel kapcsolatban. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatással kapcsolatos esetleges panaszait a Szolgáltató felé teheti meg a Szolgáltató elérhetőségein. A panaszokat a Szolgáltató köteles 30 napon belül kivizsgálni, és erről értesíteni a Felhasználót.

5.9. Tájékoztatás: Felhasználó a Szolgáltatótól tájékozódhat a megrendelni kívánt digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről. Szintén a Szolgáltatótól kérhet információt a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről.

5.10. Ügyfélszolgálat: Felhasználó az értékesítést követően a www.glassmechanix.hu honlapon a Kapcsolat menüpont alatt szereplő elérhetőségeken a központi ügyfélszolgálatot keresheti.

6. Felelősség

6.1 A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.2 A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

6.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó  teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

6.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.5 Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

6.6 Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

6.7 Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

7. Egyéb rendelkezés

7.1. Az előfizetői szerződés létrejötte
7.1.1. Regisztráció, Megrendelés
Az Ügyfél előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szándékát a Szolgáltató honlapján leadott
megrendeléssel jelezheti, mellyel egy időben elfogadja ezen ÁSZF- ben és az Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakat. A megrendelés leadása egyidejű felhasználói regisztrációval történik, melynek során az Ügyfél
megadja felhasználónevét, jelszavát, nevét, számlázási, postázási adatait és azt az e- mail címet, amelyet a
továbbiakban a Szolgáltatóval való kapcsolattartásra kíván használni (továbbiakban "kapcsolati email cím").
Az elküldött megrendelés az Ügyfél részéről kötőerejű ajánlatnak minősül a megrendelésben szereplő
szolgáltatásnak az ÁSZF- ben és a szolgáltatásra vonatkozó honlapon közzétett leírásokban foglalt
feltételekkel való igénybevételére.
7.1.2. Visszaigazolás
A megrendelés elektronikus feladását követően a Szolgáltató a megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb 48
órán belül visszaigazolja az Ügyfél által megadott kapcsolati e- mail címre küldött e- mailben. A visszaigazoló email
tartalmazza az Ügyfél által regisztráció és a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási
információk, webshop igényelt neve, igényelt domain név, stb.), a megrendelés azonosítóját, a megrendelés
dátumát, a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a szolgáltatás díját, és a
fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e- mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által a megrendeléssel tett
ajánlat elfogadásának minősül, mellyel a Szolgáltató és az Ügyfél között az előfizetői szerződés létrejön. Az
előfizetői szerződés elválaszthatatlan része a jelen ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató és a szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges dokumentumok.
7.1.3. Kijavítás, módosítás
Ha Ügyfél a megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e- mailben
szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt megrendelések
teljesítésének elkerülése érdekében. Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja
meg a Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó visszaigazoló e- mailt.
7.1.4. Előfizetői Szerződés
A határidőben elfogadott (visszaigazolt) megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvényben foglaltak irányadóak.
Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók
jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU irányelvének rendelkezéseit.
A létrejött szerződéstől való fogyasztói elállás jogának szabályozását a 14.3 pont tartalmazza.
7.1.5. Ellenőrzési jog
A Szolgáltató jogosult ellenőrizni az Ügyfél adatait, az Ügyfelet képviselő személy jogosultságát nyilvános
adatbázisok (cégjegyzék, egyéni vállalkozók nyilvántartása) felhasználásával. A Szolgáltató jogosult a
szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb dokumentumokat bekérni az Ügyféltől (domain igénylőlap, aláírási
címpéldány, cégkivonat, egyéb nyilatkozatok).

8. Számlázás

Minden megrendelésről alapértelmezésben elektrónikusan előálított autómata számla kerül kiállításra. Amennyiben a vásárló hagyományos papír alapú számlát kér azt a rendelése előtt köteles jelezni, minek következtében manuálisan kézi számlát fog kapni a rendelésében kinyomtatva. 

9. Adatfeldolgozói tevékenység

9.1. Általános rendelkezések
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679.
rendelete – a továbbiakban: GDPR) 28. cikke alapján az Ügyfél mint adatkezelő és a Szolgáltató mint
adatfeldolgozó a jelen pontban rögzítik az adatfeldolgozói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket. A Ügyfél
az általa végzett online termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében adatkezelőnek minősül, míg a
Szolgáltató szolgáltatás Ügyfélnek történő nyújtásával az Ügyfél partnerei, ügyfelei, vásárlói, felhasználói
vagy látogatói tekintetében adatfeldolgozónak minősül az Ügyfél által a Szolgáltató szolgáltatásinak
segítségével átadott személyes adatok tekintetében. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatása részeként a
GDPR által kötelezővé tett adatfeldolgozói feladatokat ellátja és az adatfeldolgozóra vonatkozó
kötelezettségeket teljesíti. A Szolgáltató a saját adatfeldolgozói tevékenységéért, valamint az általa igénybe
vett al- adatfeldolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik. A Szolgáltató adatkezelési tisztségviselőt jelöl
ki, akinek a személyét a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójában nevezi meg.

9.2. A feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozás célja és időtartama
A Szolgáltató a Szolgáltatások keretén belül bekért látogatói, vásárlói és egyéb felhasználói adatok
tekintetében végez adatfeldolgozói tevékenységet. Az adatok körét az Ügyfél a Szolgáltatás adminisztrációs
beállításaival jelöli meg. Az adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ügyfél saját Adatkezelési
tájékoztatójában publikálja. A Szolgáltató az adatfeldolgozói tevékenységet az Előfizetői szerződés hatálya
alatt, az előfizetési időszak végéig végzi.
9.3. Közreműködés az érintetti jogok gyakorlásában
A Szolgáltató a személyes adatok tekintetében külön díjazás nélkül köteles biztosítani az Ügyfélnek a
mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok szerinti érintetti jogok gyakorlását (például korlátozás, helyesbítés,
hozzáférés, törlés, adathordozhatóság, stb.), és köteles az Ügyfélnek megfelelő szervezési és technikai
intézkedésekkel segítséget nyújtani az érintettek jogai gyakorlásához kapcsolódó kérelmek
megválaszolásában. Amennyiben az Ügyfél az adatok helyesbítését, törlését, megsemmisítését, az
adatkezelés korlátozását, az adatok hordozását írásban elrendeli, a Szolgáltató köteles elvégezni.
9.4. Ügyfél utasítási joga
A Szolgáltató tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződés szerinti adatkezelési,
adatfeldolgozási tevékenységét csak és kizárólag az Ügyfél utasításai és a jelen szerződés alapján jogosult
végezni. A Szolgáltató nem jogosult a feldolgozással érintett adatokkal önállóan, saját döntése szerint
rendelkezni, nem jogosult azokat az Ügyfél utasítása nélkül megváltoztatni, összekapcsolni, felhasználni és
semmilyen módon kezelni sem. Jelen ÁSZF 14. pontja értelmében a Szolgáltató jogosult a feldolgozással
érintett adatok archiválására, törlésére.
9.5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Szolgáltató köteles az Ügyfélt, mint adatkezelőt segíteni adatvédelmi incidens esetén az incidens
kezeléssel kapcsolatos adatkezelői kötelezettségei teljesítésében. A Szolgáltató a nála bekövetkezett
adatvédelmi incidens esetén köteles az Ügyfélnek haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzésétől
számított 48 órán belül bejelenteni az adatvédelmi incidenst, és köteles az Ügyféllel közölni egyidejűleg
az adatvédelmi incidens jellegét, az azzal érintett személyek kategóriáit és számát, az incidenssel
érintett adatok kategóriáit és számát, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket, a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítésére tett
intézkedéseket is.
A.
A Szolgáltató köteles az Ügyfélnél esetlegesen elvégzendő adatvédelmi hatásvizsgálatban, valamint az
adatvédelmi felügyeleti hatósággal történő esetleges konzultációban segítséget nyújtani és köteles az
ehhez szükséges, a szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat közölni.
B.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint végzett adatfeldolgozási
szolgáltatás nyújtásának befejezésekor, vagy a jelen szerződés megszűnésekor minden, a jelen
szerződés alapján általa feldolgozott személyes adatot töröl. A Szolgáltató törlési kötelezettsége nem
vonatkozik azon adatokra, melyeknek tárolását magyar vagy európai uniós jogszabály előírja. A
Szolgáltató jelen ÁSZF 14.4- es pontja szerint, az Ügyfél jogos érdekében az adatokat archiválhatja, de
azokat tovább nem kezelheti.
C.
A Szolgáltató vállalja, hogy a GDPR 30. cikkének értelmében a felelősségi körébe tartozóan végzett,
valamennyi adatkezelési tevékenységről nyilvántartás vezet, a GDPR 30. cikk (1) a)- g) pontokban foglalt
kritériumok maradéktalan és teljes körű megtartásával. A Szolgáltató kijelenti, hogy tudomása van arról,
hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a nyilvántartás- vezetési kötelezettségével kapcsolatos,
bárminemű esetleges mulasztásaiért vagy kötelezettségszegéseiért egyedül viseli a felelősséget.
D.
Az Ügyfél általános felhatalmazást ad a Szolgáltatónak al- adatfeldolgozó igénybe vételére.
Amennyiben a Szolgáltató al- adatfeldolgozót vesz igénybe, azokat az Adatkezelési tájékoztatójában
teszi közzé. Az Ügyfél nem jogosult az igénybe vett al- adatfeldolgozó ellen kifogással élni. A
Szolgáltató köteles az igénybe vett al- adatfeldolgozókkal adatfeldolgozói szerződést kötni. A
Szolgáltató az igénybe vett al- adatfeldolgozóért úgy felel, mintha az al- adatfeldolgozási tevékenységet
ő maga látná el. Az Ügyféllel szemben a Szolgáltató felel az al- adatfeldolgozó jogszabálysértéséért,
szerződésszegéséért és bármilyen mulasztásáért. A Szolgáltató csak olyan al- adatfeldolgozót jogosult
igénybe venni, amely megfelel a GDPR és jelen ÁSZF adatfeldolgozóra vonatko

10.Titoktartási kötelezettség

A Szolgáltató az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, teljesítési
segédeire, vezető tisztségviselőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége
körében kezelt személyes adatokra vonatkozóan.

11. Adatbiztonság biztosítása

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai
és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatfeldolgozói tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően,
valamint hogy ezen intézkedésekkel a lehető legteljesebb mértékben segíti az Ügyfélt abban, hogy teljesíteni
tudja a kezelt adatok érintettjei felé fennálló, az érintettek önrendelkezési jogainak gyakorlásához kapcsolódó
kötelezettségeit. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan
vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató köteles az adatokat a
mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR- nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen
szerződésnek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint
alkalmazásával kezelni. Bármilyen okból történő adatvesztés esetén a Szolgáltató köteles díjmentesen az
adatokat visszaállítani. Amennyiben az adatvesztés kizárólag az Ügyfélnek felróható okból következett be, úgy
Szolgáltató az adatok visszaállításáért díjat számíthat fel.

12. Szellemi tulajdonjogok

szolgáltatás részét képező publikus, promóciós és adminisztrációs felületet alkotó grafikai és tartalmi
elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részben vagy egészben
történő másolása csak a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges.
Minden egyéb, a szolgáltatás részeként rendelkezésre bocsátott vagy átadott védett szellemi alkotás (így
különösen, szabadalom, know- how vagy szerzői mű) a Szolgáltató vagy partnerei tulajdonát képezik és
azokra vonatkozóan az Ügyfél nem kizárólagos felhasználási jogot szerez a szolgáltatási szerződés
időtartamára és a szolgáltatási díjak fejében. A felhasználási jogok kizárólag a szolgáltatás használatára és
hasznosítására terjednek ki, de nem foglalják magukban a szellemi alkotások átdolgozásának, al- licencbe
adásának, terjesztésének jogát.
Az ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató referenciaként felhasználhatja nevét és logóját saját weboldalain, illetve
mintaként bemutathatja az Ügyfél által igénybevett szolgáltatások publikus felületeit más Ügyfelek számára.
Az Ügyfél kérheti a szolgáltatótól ezen tevékenység mellőzését.
Szolgáltató minden nem kifejezetten biztosított jogot fenntart.

13. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését
lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem
vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot,
sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén
korlátozások, szállítási embargó stb.
Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól, a Szolgáltatató által
vállalt rendelkezésre állásba ez az idő nem számít bele.

14. Szerződés megszűnése, szolgáltatások korlátozása

14.1. Ügyfél általi felmondás
Ha az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét meg kívánja szüntetni, felmondással élhet indokolás nélkül a
díjfizetési időszak utolsó napjára. Lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a szolgáltatást azonnali hatállyal külön
indoklás nélkül felmondja. Ez utóbbi esetben a fennmaradó időarányos díj nem kerül visszafizetésre, ezt az
Ügyfél nem követelheti.
Ha az Ügyfél a DOMAIN szolgáltatással kapcsolatban a domain nyilvántartónak vagy más akkreditált
regisztrátor szervezetnek olyan igényt nyújt be, melyben jelzi, hogy a Szolgáltatótól el kívánja regisztrálni
(máshoz átregisztrálni) a domaint, a Szolgáltató a DOMAIN szolgáltatással és a domainhez kapcsolódó
HOSTING szolgáltatással kapcsolatban az azonnali felmondásnak megfelelően jár el.
Ha a Szolgáltató hibáján kívül a szolgáltatás teljesítése meghiúsul (pl.: domain delegálás esetén jogosulatlan
védjegyhasználat, hiányzó domain igénylőlap), akkor a Szolgáltató az azonnali felmondásnak megfelelően jár
el.
Ügyfél rendkívüli felmondással élhet, ha a Szolgáltató az itt meghatározott egyoldalú díjemelési eseteken
kívüli esetben vagy okból emeli meg az előfizetési díjat, vagy a szolgáltatást jogosulatlanul korlátozza, törli,
vagy a szolgáltatások funkcióit az Ügyfél számára hátrányosan csökkenti. Ebben az esetben az Ügyfél a
fordulónapig fennmaradó már megfizetett időarányos előfizetési díjat visszakövetelheti.
A felmondást az Ügyfél az ügyfélszolgálati email címen, illetve a Szolgáltató által erre a célra biztosított
adminisztrációs felületen jelezheti.

14.2 Szolgáltató általi felmondás, korlátozás

14.2.1. Korlátozás
A Szolgáltató jogosult az Ügyfél szerződésszegése esetén az Ügyfél által igénybevett bármely szolgáltatás
működését az Ügyfél kapcsolati email címére küldött előzetes jelzéssel egyidőben korlátozni. Az értesítésben
meg kell adni a korlátozás okát és azt a türelmi időt, amelyet a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére bocsát a
szerződésszegő helyzet orvoslására. Az azonnali hatályú felmondás helyett korlátozás alkalmazására a
Szolgáltató egyoldalú döntés alapján jogosult. Ha az értesítésben megadott türelmi idő eredménytelenül telik
el, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
14.2.2. Azonnali felmondás
A Szolgáltató különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben jogosult a szolgáltatások azonnali
hatályú felmondására, függetlenül attól, hogy az az Ügyfél tudtával, vagy tudtán kívül történt:
7 napot meghaladó fizetési késedelem esetén. Az egyes domain végződésekre vonatkozó szabályok
alapján 1 napos fizetési késedelem esetén.
A.
Az Ügyfél a szolgáltatásban jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg, értékesít
vagy jogszabályba ütköző módon értékesíti, jeleníti meg, vagy ilyen domain nevet választ, vagy a
megjelenítéssel, értékesítéssel harmadik személy jogát sérti.
B.
C. Az Ügyfél a szolgáltatásban nem valós cégadatokat jelenít meg, felszámolás vagy csődeljárás alatt áll.
D. Az Ügyféllel kapcsolatos büntetőeljárás indul, vagy tömeges panasz fennállása esetén.
E. Erőszakos, fajgyűlölő, uszító, közízlést sértő tartalom megjelenítése esetén.
F. Megtévesztő, manipulatív, kártékony vagy veszélyesnek minősített tartalom megjelenítése esetén.
Tárhely bármely szolgáltatásának (honlap, e- mail fiók, stb.) feltörése esetén, vagy ezek illegális
tevékenységre történő felhasználása esetén.
G.
H. Tömeges kéretlen e- mailek (SPAM) kiküldése esetén.
Ügyfél által Szolgáltató szerverein elhelyezett tartalom, Ügyfél által folytatott tevékenység vagy a
közvetetten azok által kiváltott, más Internet felhasználók irányából tapasztalható tevékenységek
veszélyeztetik Szolgáltató szervereinek, hálózatának működőképességét, biztonságát, beleértve a
szerverekre és a hálózatra nézve az átlagosnál nagyobb terhelést jelentő szolgáltatások esetét is.
I.
Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése, vagy
tevékenység esetén.
J.
Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése,
reklámozása esetén.
K.
L. 60 napot meghaladó vis maior esetén.
Ha a Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag az Ügyfél szolgáltatását törli, úgy az Ügyfél kártérítésre, előfizetési
díj visszatérítésre nem jogosult, a szolgáltatást és a szolgáltatáshoz kapcsolódó tárolt adatokat a Szolgáltató
tól nem követelheti.
14.2.3. Rendes felmondás
A Szolgáltató jogosult a szerződést fordulónappal felmondani vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni
különösen (de nem kizárólagosan) a következő esetekben:
Az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatás a Szolgáltató számára gazdasági hátrányt okoz, vagy a
Szolgáltató minden ügyfelére vagy azok egy meghatározott csoportjára nézve a szolgáltatás nyújtását
beszünteti.
A.
Ha az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos a szolgáltatás részét nem képező igényei nem elégíthetők
ki.
B.
C. A Szolgáltató és az Ügyfél között szakmai kérdésekben fennálló összeegyeztethetetlen álláspont.
A Szolgáltató a korlátozásról és a felmondásról szóló értesítést az Ügyfél kapcsolati e- mail címére küldi meg.
14.3. Felmondás fogyasztó részéről (ha Ügyfél fogyasztónak minősül)
Fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés (szolgáltatás értékesítés) esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon
belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót azonban nem illeti meg az elállási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a
Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a 14 napos felmondási
határidő lejárta előtt.
Ha a Fogyasztó nem egyezik bele abba, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a 14 nap lejártát megelőzően
nyújtsa részére, akkor a Fogyasztót megilleti a felmondás joga. Ez esetben a Fogyasztó a felmondási
szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton
küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek
megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e- mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó felmondási
nyilatkozatának megérkezését.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e- mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés
esetén az e- mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás
szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható
legyen a feladás dátuma.
Ha Fogyasztó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a
Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Ha a Fogyasztó beleegyezett abba, hogy a Szolgáltató a 14 nap lejárta előtt részére a Szolgáltatás nyújtását
megkezdje és a teljesítés megkezdését követően mégis élni kíván felmondási jogával, a Fogyasztó köteles egy
a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére. Ez az arányos díj, a Fogyasztó által Szolgáltató
részére kifizetett díjból kerül levonásra. Ez esetben a Szolgáltató kizárólag az arányos díjjal csökkentett
összeget utalja vissza a Felhasználó részére 14 napon belül. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget
az ÁSZF- ben az adott szolgáltatásra vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján számolja ki a
Szolgáltató. Ha azonban a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a
szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci
érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés
megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.
14.4. Megszűnés következményei
A szerződés megszűnésekor vagy korlátozásakor a szolgáltatások azonnal elérhetetlenné válnak. A
Szolgáltató a megszűnést követően jogosult az Ügyfél adatainak, a szolgáltatás tartalmának, információinak
törlésére.
Az Ügyfél a megszűnést megelőzően köteles lementeni minden számára fontos adatot. Ennek elmulasztásáért
a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
Szolgáltatások törlésekor a Szolgáltató a szolgáltatások tartalmát archiválhatja. Az Ügyfél a szolgáltatások
törlésének visszavonását kérheti, a Szolgáltató azonban ennek teljesíthetőségére garanciát nem vállal, Ügyfél
ezzel kapcsolatban kártérítési igénnyel nem élhet. A visszavonásért vagy adatok kiadásáért a Szolgáltató
jogosult díjat felszámítani.
14.5. Szerződés módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú, nem visszamenőleges hatályú módosítására, amiről az
Ügyfelet az Ügyfél által megadott kapcsolati email címen tájékoztatja.

14.6. Szerződő Ügyfél módosítása
Az Ügyfél az adminisztrációs felületen, illetve a kapcsolati email címéről jelezheti szerződő személyének
módosítási igényét a Szolgáltatónak. A Szolgáltató 14.1. bekezdésben foglalt azonnali felmondás szerint jár
el, az új Ügyfél esetén a 4.1. bekezdés szerint új szerződés jön létre. A szolgáltatások és az azokban rögzített
adatok, beállítások, tartalmak nem változnak.

12. Egyéb rendelkezés

7.1 Eladók és Felhasználók tudomásul veszik a rendszer használatával, hogy az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani.

8.2 A felek kikötik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét.

Utolsó módosítás dátuma: 2018. Augusztus 07. © 2018. glassmechanix.eu – Minden jog fenntartva.

Webáruház készítés
aprohirdetesingyen.hu olcsobbat.hu vatera.hu argep.hu Ár Radar árösszehasonlító és piac shopmania.hu intengo.hu kirakat.hu simplepay_hu simplepay_hu_v2